2020 Yılı Tercüman İlanı

  T.C.

  IĞDIR

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L A N

              04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, Iğdır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2021 yılı tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

   A. BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

   1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

  3.En az ilkokul mezunu olmak,

  4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,

  5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

  6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

  7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,

  8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

  9.Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 01 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Iğdır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımızdaki başvuru formu ve dil beyanı formlarını doldurduktan sonra bu ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterillip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ilemesai saatleri içerisinde ığdır Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 30 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

    

  ***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU FORMU VE DİL BEYANINI EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTILARINI ALDIKTAN SONRA DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

    

  B. BAŞVURU EVRAKLARI :

   1.Başvuru Formu, (EK-1 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  2.T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),

  3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

  4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, (EK-2 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  5.İki adet vesikalık fotoğraf,

  6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır).

  7.Başvuru kabul şartlarından 6. Maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.

   

  C. 2020 YILINDA TERCÜMAN LİSTEDE KAYITLI OLUP, 2021 YILI TERCÜMAN LİSTESİNE DAHİL OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER :

   Başvuruların başlangıç tarihi olan 01/10/2020 tarihinden itibaren başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve 28578 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8. maddesinde (b) bendinde belirtilen adrese dayalı nüfus kayıt örneği, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge ve (ç) bendinde belirtilen iki adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.

   

  D.TERCÜMANLIK BAŞVURULARININ ALINMA ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

   1.Tercümanlık başvuruları; ığdır Adliyesi Resmi Sitesinde (www.ığdır.adalet.gov.tr) bulunan tercümanlık başvuru formu  01/10/2020 tarihinden itibaren doldurulup çıktısı alınarak diğer istenen belgelerle birlikte  Iğdır Adalet Sarayı içerisinde 2. KAT ADALET KOMİSYONU KALEMİNE  bölümüne bizzat veya Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mesai saatleri içerisinde ığdır Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. 30 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, yada faksla başvuru kabul edilmeyecektir.

  2.Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak tercüman adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

  3.Komisyon Başkanlığımızca, başvuruların bittiği 30 Ekim 2019 tarihini müteakiben Kasım ayında tercümanların sunmuş olduğu belgeler incelenerek EVRAKLARINDA EKSİKLİK TESPİT EDİLEN TERCÜMAN ADAYLARININ BAŞVURULARINA RED KARARI VERİLECEKTİR.

   

   

  4.Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra başvuru sonuçları 1 Aralık 2020  tarihinde Iğdır Adliyesi ilan panosunda ve www.igdir.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, 11 Aralık 2020 tarihlerinde Iğdır Adalet Sarayı 1.katta bulunan Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma salonunda aşağıda yemin töreni düzenlenecektir.

  5.Yemin töreni esnasında tercüman adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soy isim ve başvuru numarasını yazarak imzalamaları istenecektir.  Bu imzalı yemin metni tercüman dosyasına eklenecektir.

  6.Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye ilan panosuna asılacak ayrıca www.igdir.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

   

  E. İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER :

   Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence,Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça,Fince,Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca,Kanada Dili,Karadağca, Kazakça, Kırgızca,Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca,Moldovca, Nijerya Dili,Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri,Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba),Urduca, Uygurca, Yunancave diğer tüm diller.

    

  E. İLANIN DUYURULMASI

  1.Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının,

  a-Adliye divanhanesine ASILMASI,

  b-Ayrıca Iğdır ili Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,

  c-Iğdır Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.igdir.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASI,

   

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

  Adres

  Bağlar Mahallesi Gürsel Sokak No:3 Merkez/IĞDIR

  Telefon

  0476 227 69 39

  0 476 227 63 16 (Faks)

  E-Posta

  igdircbsisaretadalet.gov.tr / dincer.aygunisaretadalet.gov.tr