2020 Yılı İzleme Kurulu İlanı

  T.C.
  IĞDIR
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  Sayı     : 2020/2872  Muh                                                                                                                                                            29.09.2020
  Konu     : İzleme Kurulu


    İ   L   A   N  
      

  14/06/2001 tarih ve 4681 sayılı  İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunun 2. Maddesi uyarınca  mevcut izleme kurulu üyelerinin görev süreleri 02/11/2020 tarihi itibariyle dolacağından, aynı kanunun 3.maddesinde belirtilen şartalra haiz adaylar arasından; Yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 5 asıl ve 3 Yedek İzleme Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. 
  İzleme Kurulu Üyelerende Aranacak Nitelikler;
  1-İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Memurları Kanunununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır. 
  2-Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak. 
  3-Tıp,eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji,sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel söktörde en az on yıl çalışmış bulunmak. 
  4-Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak, 
  5-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamamk, 
  Bu kurula seçilmeyecek olanlar, 
  1-Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki işlere taraf olanlar, 
  2-Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde bulunan hükümlü veya tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler, 
  3-Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde bulunan hükümlü veya tutuklulardan biri aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisinde bulunanlar, 
  4-Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kişiler bu kurullara seçilemezler. 
  Başvuru için gerekli belgeler,
  1-Diploma, 
  2-Nüfus kayıt tablosu, 
  3-Sabıka kaydı. 
  4-Mesleğinde en az  10 yıl çalıştığına dair belge, 
  5-2 adet fotoğraf.
  6-Plastik dosya, 
  7-Komisyon Başkanlığına hitaben dilekçe (Komisyon yazı işleri müdürlüğünden temin edilecek)
  Başvuru Yeri.
  Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engel hali bulunmayan bu kurulda görev yapmak isteyen adayların 09/10/2020 günü mesai saati bitimine kadar bizzat Iğdır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemine başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 29/09/2020

   
  Ramis Murat VURAL
  Komisyon Başkanı
  165986

  Adres

  Bağlar Mahallesi Gürsel Sokak No:3 Merkez/IĞDIR

  Telefon

  0476 227 69 39

  0 476 227 63 16 (Faks)

  E-Posta

  igdircbsisaretadalet.gov.tr / dincer.aygunisaretadalet.gov.tr